en artikelbild

Inför valet: Så här ser partierna på LSS

Valet 9 september har aldrig sedan LSS-reformens skapande varit så viktigt som det är i år. Alfema Care följer nyheter om partiernas åsikter i frågan och har gjort en sammanställning så ni kan bli bättre informerade om vad partierna anser (sammanställningen är arrangerad efter partiernas namn i bokstavsordning).

Centerpartiet

Centerpartiet förespråkar en återgång till det som är grundtanken med LSS. Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighetr att leva som alla andra. De är kritiska mot besparingarna som LSS-utredningen tycks syfta till.

De vill även se över tvåårsprövningarna och ge rätt till en personlig tjänsteman hos Försäkringskassan för assistansberättigade.

Det ska vara enkelt för en arbetsgivare att anställa någon med funktionsnedsättning och fler måste få möjlighet att arbeta och studera. Rätten till stöd och valfrihet måste värnas.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill återupprätta den fullständiga intentionen med LSS och vill att lagen ändras så lagstiftningen inte drabbar människor negativt. De vill åter igen öka anslagen till personlig assistans efter år av besparingar.

Utöver det arbetar KD för att utöka grundläggande behov till att inkludera utövande av arbete och föräldraskap.

De förelår även att offentliga sektorn ska nyanställa personer med funktionsnedsättning, som ett led i att de ska få möjlighet till att arbeta. Arbete ger livskvalitet, självbestämmande och delaktighet.

Liberalerna

Liberalerna har en tradition av att värna om LSS, sedan partiledaren Bengt Westerberg var drivande för att skapa den på 90-talet, och vill återupprätta LSS som en rättighetslag. De vill att staten ska ha ansvar för all personlig assistans.

De anser att LSS behöver en modernisering och innan det har hunnits med behövs ändringar i lagen som hjälper de som har blivit av med sin assistans de senaste åren.

Liberalerna vill även att det ska införas fritt val av hjälpmedel i hela landet. Barn som är assistansberättigade ska få bättre stöd i skolan och myndigheter ska samverka för att ge bästa möjliga stöd.

Miljöpartiet

Miljöpartiet anser att LSS är en viktig frihetsreform och vill att LSS ska förtydligas och att intentionerna ska säkras i praktiken. Det ska möjliggöra ett oberoende liv med goda levnadsvillkor.

De anser att LSS-utredningen behövs och att en av anledningarna till varför den gjordes är att de senaste årens rättspraxis har lett till den nuvarande situationen där många förlorat sin assistans. Det är viktigt att säkra rätten till goda levnadsvillkor i den nya reformen.

Miljöpartiet vill att alla arbetsplatser ska vara tillgängliga och ser gärna att delat ledarskap och kortare arbetstid kan vara ett sätt att underlätta för människor med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

Moderaterna

Moderaterna vill att assistansreformen blir långsiktigt hållbar och att lagstiftningen måste vara rättsäker och överblickbar. De vill att de människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det.

De anser att det behövs skarpare uppföjning och tillsyn för att motverka fusk med bidrag och skatter, då kriminella har utnyttjat LSS-reformen i dess nuvarande form.

Moderaterna vill också att funktionsnedsatta ska kunna få ett arbete, vilket ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd. De som inte kan arbeta ska ges möjlighet till en meningsfull daglig sysselsättning utformad efter egna önskemål.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill att lagens intentioner ska värnas och att de som har beov av personlig assistans ska få det. Lagen behövs dock förnyas och det är därför som LSS-utredningen är tillsatt.

De anser att tydlighet och förutsägbarhet ska finnas i lagen och att domstolsutslag inte ska kunna ändra rättspraxis som det har gjort de senaste åren. Det behöver också förtydligas när de övriga LSS-insatserna kan och bör ges.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Tillgänglighet för alla är viktigt.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är kritiska till regeringens hantering och nedmontering av LSS. De motsätter sig sparkraven och tvåårsomprövningen. Lagen behövs ses över, utvecklas och moderniseras.

De anser dock att LSS först ska återgå till den form som den har varit tidigare utan prejudicerande domar och regleringsbrev till FK. De vill även satsa en halv miljard extra per år på den statliga assistansersättningen.

Sverigedemokraterna vill ge företag lönebidrag för att anställa personer med funktionsnedsättningar och höja bidragen till resursskolor. Det ska tas krafttag mot bidragsfusket med assistansersättning.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att personlig assistans återupprättas efter de senaste årens nedmontering. De vill att utredningen fokuserar på att säkerställa att lagstiftningen efterlevs och att de domar som fallt sedan 2008 överses.

De förväntar sig att de förslag som regeringen lägger fram innebär att LSS-utredningen måste granska orsakerna bakom kostnaderna innan några besparingsförslag kan läggas. Alla som har behov av personlig assistans för att leva ett värdigt liv ska få det.

Vänsterpartiet vill också att det satsas på ökad tillgänglighet på arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler. De vill se en assistans där behoven står i fokus, inte företagens vinster.

Källor

http://funktionsratt.se/valet-2018/partianalys/
https://moderaterna.se/funktionsnedsattning-och-lss
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/funktionsnedsattning/
https://funktionshindrade.ifokus.se/articles/53788eb08e0e74264800097a-partiernas-syn-pa-funktionsnedsattning
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-omsorg/funktionsnedsattningar
https://www.liberalerna.se/politik/funktionsnedsattning/
https://stockholmsstad.sd.se/aldrevard-och-funktionsnedsattning/
https://www.vansterpartiet.se/politik/lss-personlig-assistans/
https://www.mp.se/politik/tillganglighet
https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/funktionsnedsattning/
https://www.tidningenleva.se/2018/06/15/sa-vill-partierna-forandra-assistansen/

tillbaka